Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás touto formou informovali o způsobu zpracování a zásadách ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Coffee Embassy z.s., IČ: 03119432, se sídlem: Osmého listopadu 463/48, 169 00 Praha 6 (dále jen jako “Coffee Embassy” či “správce”).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách či učiníte jakoukoliv objednávku na stránkách www.coffeefest.cz, musíme vaše osobní údaje zpracovat z důvodu plnění vámi učiněné objednávky či registrace na workshopech na Prague Coffee Festivalu (dále jen jako „PCF“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely plnění vaší objednávky či registrace zpracujeme následující údaje: jméno, příjmení, heslo, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Musíme zpracovat údaje o vámi učiněné objednávce, jako jsou údaje o objednaném zboží nebo registraci na workshopy na PCF, způsobu a adrese doručení a učiněných reklamacích. Pro zlepšení kvality našich služeb dále zpracováváme údaje o vašem chování na našem webu.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat činí 38 měsíců.

Komu budeme vaše údaje předávat?

Zavazujeme se nepředávat žádné vaše osobní údaje třetím stranám bez oprávněného důvodu. Třetí strany, kterým předáme vaše osobní údaje jsou pouze společnosti nezbytně nutné k zajištění plnění smlouvy či registrace. Jedná se o následující společnosti:

* zajišťující poštovní a zasilatelské služby: PPL CZ

* osoby zajišťující služby v oblasti účetnictví a auditu

* provozovatel webového hostingu a IT řešení eshopu

* Google LLC

Kde vaše údaje uchováváme a kdo k nim má přístup?

Vaše údaje máme uložené na serverech, které spravuje společnost vshosting.cz

Přístup k vašim osobním údajům má jen úzká skupina osob, která zajišťuje řádné splnění učiněné objednávky či registrace.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup – Máte právo nás požádat o sdělení veškerých osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Právo na výmaz – V případě, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat pro účel, za kterým jsme je získali nebo vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od vašeho oznámení takto zpracovávané smazali. Údaje však nemůžeme smazat v případě, že povinnost je uchovávat ukládá právní předpis (jedná se například o uchovávání z důvodů účetních, daňových atd.). Vaše telefonní číslo a emailovou adresu však z účetních ani daňových důvodů evidovat nepotřebujeme, proto rádi vaší žádosti o výmaz neprodleně vyhovíme.

Právo na přenositelnost údajů – Pokud nás o to požádáte, můžeme předat námi shromážděné vaše osobní údaje jinému správci. Musí se však jednat o zpracování založené na právním důvodu a toto zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku – Kdykoliv máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech – namítáte nesprávnost či nepřesnost námi shromážděných osobních údajů, a to až do ověření jejich správnosti, pokud zpracování vašich osobních údajů bude protiprávní a vy nás požádáte o omezení jejich použití místo jejich výmazu, vaše osobní údaje již zpracovávat nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon či obhajobu svých práv nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu šetření, zda je vaše námitka oprávněná.

Právo na opravu – Pokud zjistíte, že údaje, které o vás shromažďujeme, jsou chybné, neúplné nebo nepřesné, máte právo na jejich opravu.

Všechna výše uvedená práva můžete vůči správci uplatnit elektronicky na adresu info@mamacoffee.cz nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Uplatnění výše uvedených práv není dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.