Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na Prague Coffee Festival (dále Akce) skrze doménu https://tickets.trisbee.com/. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 • Pořádající společností Coffee Embassy z.s. se rozumí společnost Coffee Embassy z.s., Spisová složka L 60884 je vedena u Městského soudu v Praze. IČ: 3119432, DIČ: CZ3119432, se sídlem 8. listopadu 436/48, 169 00 Praha 6.
 • Zákazník je v souvislosti se vstupem na Prague Coffee Festival povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 • Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 • Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo https://tickets.trisbee.com/ tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky (e-tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.
 • S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách Akce anebo s nimi bude zákazník seznámen při procesu jejich nákupu.
 • Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 • Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

 • Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na https://tickets.trisbee.com/ se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 • Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Trisbee poskytl při nákupu Vstupenky svůj kontakt (e-mail, telefonní číslo), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Za tímto účelem a z administrativních důvodů je společnost Trisbee oprávněna předat osobní údaje společnosti Coffee Embassy, z.s. Společnost Coffee Embassy z.s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 • Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Coffee Embassy z.s. zákazníkovi vracet částku za vstupné prostřednictvím společnosti Trisbee.
 • Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@coffeefest.cz. Dotazy týkající se nákupu vstupenek směřujte na společnost Trisbee: podpora@trisbee.com,   +420 774 140 044. [:]