Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na Prague Coffee Festival (dále Akce) skrze doménu www.cofeefest.cz . Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 • Pořádající společností Coffee Embassy z.s. se rozumí společnost Coffee Embassy z.s., Spisová složka L 60884 je vedena u Městského soudu v Praze. IČ: 3119432, DIČ: CZ3119432, se sídlem 8. listopadu 436/48, 169 00 Praha 6.
 • Zákazník je v souvislosti se vstupem na Prague Coffee Festival povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 • Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 • Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo www.coffeefest.cz. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (E-Tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.
 • S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách Akce anebo s nimi bude zákazník seznámen při procesu jejich nákupu.
 • Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 •    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

 • Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na www.coffeefest.cz se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 • Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Coffee Embassy z.s. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Coffee Embassy z.s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 •    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Coffee Embassy z.s. zákazníkovi vracet částku za vstupné.
 • Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@coffeefest.cz. Dotazy týkající se nákupu vstupenek směřujte na společnost Přímá platba: vstupenky@primaplatba.cz, +420 774 140 044

Ochrana osobních údajů

 • Společnost Coffee Embassy z.s. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti Coffee Embassy z.s. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost Coffee Embassy z.s. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Společnost Coffee Embassy z.s. zpracovává osobní údaje tak, že
 • je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akce či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Akci potřebné;
 • uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 • je zpracovává pro využití v reklamě, newsletterech a dalších informacích (i třetích stran) v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
 • je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
 • je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.
 • Coffee Embassy z.s. je oprávněna předat osobní údaje společnosti Přímá platba z důvodů technické podpory a administrace
 • Poskytnutím osobních dat společnosti Coffee Embassy z.s. resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše a se šířením obchodních sdělení společnosti Coffee Embassy z.s.
 • Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně na info@coffeefest.cz. Společnost Coffee Embassy z.s. je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely.

Sponzoři

Hlavní partneři